FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN UCZESTNICTWA:
1. Cena obejmuje materiały konferencyjne/warsztatowe, przerwy na kawę.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia klient otrzymuje od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę pro-forma.
3. Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od daty przesłania do Organizatora zgłoszenia, nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem Konferencji/Warsztatu.
4. Wpłaty należy dokonać na numer konta podany na zgłoszeniu i fakturze.
5. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej.
6. Rezygnacja z udziału w Konferencji/Warsztacie, w ciągu 14 dni przed terminem jego rozpoczęcia upoważnia organizatora do pobrania 100% płatności.
7. W przypadku rezygnacji w terminie przekraczającym 14 dni od daty rozpoczęcia eventu Organizator nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych.
8. W zastępstwie zgłoszonej osoby, może wziąć udział inny pracownik firmy. Należy powiadomić Organizatora o zaistniałej zmianie drogą pisemną, najpóźniej 2 dni przed konferencją.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji/Warsztatu z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Dane do przelewu:
Nr konta: 78 1160 2202 0000 0002 4977 3139
Centrum Konferencji Biznesowych Premium s.c.
Marszałkowska 84/92 lok. 117
00-514 Warszawa
NIP: 701 033 72 94